en

LCCA Brīvprātīgo programma

2023. gada 1. janvāris–2024. gada 31. oktobris
Projekta vadītāja: Elīza Anna Reine
Atbalsta: Sabiedrības integrācijas fonds


Realizējot LCCA Brīvprātīgo programmas projektu 40-50 jaunieši vecumā no 13 līdz 24 gadiem tiek iesaistīti brīvprātīgajā darbā. LCCA darbā ar jauniešiem vienmēr par savu mērķi izvirza emocionālās  attīstības un inteliģences veidošanos, kā arī izpratnes rosināšanu par dažādām kultūras norisēm un  aktīvu jauniešu iesaisti to veicināšanā. Laikmetīgo mākslu izmantojot kā alternatīvu līdzekli  patstāvīgas un kritiskas domāšanas attīstīšanai un aicinot fokusēties uz domāšanu kā procesa daļu,  tiek pavērta iespēja idejām un dažādai jaunradei.

Latvijas Jaunatnes Politikas Pamatnostādnes 2021.–2027. gadam, kas nosaka Latvijas jaunatnes  politiku turpmākajiem septiņiem gadiem atbilstoši Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģijai 2019.– 2027. gadam, ir skaidri izvirzīti rīcības virzieni, kas nosaka, ka nepieciešama “plašākas un aktīvākas  jauniešu līdzdalības veicināšana”, kā arī “darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un  iemaņu apguves veicināšana”. Šis virziens ietver arī sabiedrības pašorganizēšanās, sadarbības un  līdzdarbības prasmju un iespēju paplašināšanu, jo īpaši – attīstot jauniešu līdzdarbību brīvprātīgajā  darbā.

Jauniešu iesaistīšana Latvijā vadošas laikmetīgās kultūras institūcijas darbā, jauniešu sabiedriskās  aktivitātes paaugstināšana un alternatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju piedāvājums, kas sasaucas  ar nacionālu un globālu sociālpolitisku jautājumu aktualitāti un jauniešu spēju identificēties ar savu  laikmetu un tajā aktuāliem problēmjautājumiem caur laikmetīgās mākslas darbiem, māksliniekiem  un mākslas procesiem (pasākumiem, aktivitātēm), projektā tiek nodrošināta, piedāvājot mūsdienīgu  brīvprātīgo apmācību programmu, kas mērķēta uz jauniešu pašu iniciatīvu un praktisku līdzdarbību  nevis teorētisku mācīšanos un pasīvu iesaisti. Tiek un projekta tālākajā gaitā tiks izmantota LCCA plašā  pieredze mākslas mediatoru apmācību īstenošanā, kā arī dažādas neformālās mācīšanās un mākslinieku radošās metodes. Apmācību organizēšanā tiks ņemtas vērā arī pašu jauniešu intereses  un vajadzības, nevis tikai piedāvāts jau gatavs norišu plāns, jauniešiem tiks dota iespēja programmu  veidot pašiem, izmantojot LCCA darbinieku un ilggadējo mediatoru pieredzi un virsvadību  (mentoringu).

Programma ir iekļaujoša un dažādību veicinoša, empātiski un ar cieņu izturoties pret jauniešu  mērķgrupas vajadzībām, vēlmēm un iespējām. Rezultātā tiks sasniegta jauniešu mērķu grupa un  izveidota brīvprātīgo programma ar regulārām norisēm un daudzveidīgu saturu. Jauniešu viedoklis  tiks ņemts vērā, arī LCCA komandai strādājot pie izstāžu producēšanas un izglītības programmu  veidošanas, tādējādi izstādes un izglītības programmas sasniegs arī plašāku jauniešu loku, iesaistīs  notikumos un radošajās darbnīcās jauniešus, ne tikai kā skatītājus bet aktīvus dalībniekus. Kopumā  tiks paaugstināta jauniešu sabiedriskā aktivitāte un tiks sniegta platforma – droša vide jauniešu  pašizpausmei.

Projektā plānotās aktivitātes iekļauj regulāras tikšanās ar jauniešiem viņu vēlmju, vajadzību un  ierosinājumu uzklausīšanai, saliedēšanās pasākumus, kā arī plašāka ieskata sniegšanu par laikmetīgās  mākslas norišu aizkulisēm ar mērķi kliedēt priekšstatus, ka šāda māksla domāta tikai noteiktai  iedzīvotāju grupai ar īpašām priekšzināšanām. Jauniešiem būs iespēja vērot, dot savas atsauksmes un  piedalīties aktuālu mākslas un kultūras norišu radīšanā, kā arī sniegt ieskatu tēmās un norisēs, kas  šobrīd interesē jauno paaudzi. Ieklausoties jauniešu vēlmēs izstāžu ietvaros tiks rīkoti tieši viņiem  paredzēti pasākumi, kā arī projekta beigās ar mentoru palīdzību jaunieši varēs veidot paši savus  pasākumus festivāla Survival Kit 15 ietvaros par sev aktuālām un interesējošām tēmām piesaistot  savus laikabiedrus, jaunos māksliniekus un profesionāļus.


Lasīt vairāk