en

Pārmaiņu aģenti

Projekts “Pārmaiņu aģenti: mākslas mediācija kā saruna” 

Norises laiks: 01.09.2020 – 31.09.2022

Norises vieta: Rīga, Kuldīga, kā arī partnervalstis (Somija, Zviedrija, Igaunija)


Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs un Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS no 2020. līdz 2022. gadam Latvijā īsteno projektu “Pārmaiņu aģenti: mākslas mediācija kā saruna” (Agents of change: Mediating Minorities), kura ietvaros četru Eiropas valstu institūcijas attīsta mākslas mediācijas programmu un producē vienu vietējā mākslinieka darbu. Projekta ietvaros Latvijā konkursa kārtībā tika izvēlēts viens mākslinieks, kas projekta garumā strādāja ar īpaši atlasītu 10 mediatoru grupu un pēc tam izstrādāja vienu jaunu mākslas darbu, kas būs adaptējams un izrādāms visās četrās partnervalstīs ar aktīvu mākslas mediatoru iesaisti. Projekta virstēma ir iekļaujoša sabiedrība, rosinot paplašināt izpratni par laikmetīgo mākslu kā sabiedrību iesaistošu un sarunā balstītu radīšanas procesu, ņemot vērā vietējo kopienu vajadzības, un runājot par sabiedrībai aktuālām tēmām.

Projekta mērķis ir veicināt mākslas un kultūras iestāžu nozīmi minoritāšu un nepietiekami pārstāvēto grupu iekļaušanas veicināšanā un starpkultūru dialoga stiprināšanā, reaģējot uz migrantu un bēgļu krīzes, slēptas un atklātas diskriminācijas izaicinājumiem Eiropas sabiedrībās, kā arī veidot stratēģisku auditorijas attīstības programmu, izmantojot novatorisku mākslas starpniecības pieeju, iesaistot minoritātes kā aktīvus aģentus (mediatorus) un izmēģinot jaunas radošās komunikācijas formas ar kultūras un mākslas resursiem. Mediācija ir galvenais projekta termins, kas apvieno daudzas pieejas dialoga veidošanai. Dažādu mediācijas prakšu kopsaucējs ir tas, ka tiek īstenots vienlīdzīgs un saturīgs dialogs par mākslu, kas bagātina visus tās dalībniekus neatkarīgi no viņu zināšanām, iepriekšējās pieredzes un pasaules uzskatiem.

Projekta ietvaros tiks īstenots:

* Starptautisks mākslas mediatoru un starpkultūru mediatoru tīkls (40 cilvēku 4 partnervalstīs) - Latvijā tiks atlasīta un apmācīta 10 jaunu mākslas mediatoru grupa;

* Viens mākslas darbs katrā partnervalstī. Katrā valstī tiks izstrādāts adaptējams radošās sadarbības modelis starp māksliniekiem, kultūras iestādēm un kopienām (mediatoriem);

* Apmācības mākslas mediatoriem - izglītības un apmācības kursi vietējo minoritāšu (līdz šim māksla ne tik plaši pārstāvēto grupu ) pārstāvjiem;

* Projektam arī tiks veidota vienota, starptautiska mājaslapa, kurā būs pieejami mākslas mediācijai veltīti resursi;

* Starptautiska Vasaras skola Kuldīgā 2021. gada augustā visu partnervalstu 2020. gada sākumā atlasītajai mākslas mediatoru grupai, māksliniekiem un projekta dalībniekiem.

www.memagents.eu


Lasīt vairāk